องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group ฝ่ายบริหาร
(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
(นายเจียม ทีดงเย็น)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
(นายเจียม ทีดงเย็น)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
(นายนิพนธ์ ตะติยรัตน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
(นายนิพนธ์ ตะติยรัตน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
group ฝ่ายสภา
(นายสมพิศ สมใจ)
ประธานสภา อบต.หนองแปน
(นายสมพิศ สมใจ)
ประธานสภา อบต.หนองแปน
(นายมนัส ไชยสีดา)
รองประธานสภา อบต.หนองแปน
(นายมนัส ไชยสีดา)
รองประธานสภา อบต.หนองแปน
(นายเดชา สมสายผล)
เลขานุการสภา อบต.หนองแปน
(นายเดชา สมสายผล)
เลขานุการสภา อบต.หนองแปน
(นายกฤษดา เอกวิเศษ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
(นายกฤษดา เอกวิเศษ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
(นายสุขสันต์ อวนป้อง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
(นายสุขสันต์ อวนป้อง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
(นายขวัญชัย อินธิแสน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(นายขวัญชัย อินธิแสน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(นายประครอง แดงโชติ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(นายประครอง แดงโชติ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(นางพรรณี โนนชัยยา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
(นางพรรณี โนนชัยยา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
(นายโพธิ์ทอง แหวนนิน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
(นายโพธิ์ทอง แหวนนิน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
(นายถาวร จันทร์อ่อน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นายถาวร จันทร์อ่อน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นายไพบูลย์ ศิริ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นายไพบูลย์ ศิริ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นางจันดา ขันธ์พัฒน์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
(นางจันดา ขันธ์พัฒน์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
(นายธนกร ประจงจิตร์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายธนกร ประจงจิตร์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายหนูลับ จันคำภา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายหนูลับ จันคำภา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายบัวพา บุราโส)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายบัวพา บุราโส)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายประมวล ภู่ยิ้ม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายประมวล ภู่ยิ้ม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายสมพร พัฒนา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายสมพร พัฒนา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายเหรียญชัย โยธินา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายเหรียญชัย โยธินา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายวินัย ป่ารันทม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายวินัย ป่ารันทม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายสดใส เส็งนา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายสดใส เส็งนา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
account_box ผู้บริหาร
(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน
(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน
account_box สำนักปลัด
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวรัศมี แสนสุด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวรัศมี แสนสุด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางจินตนา พลขันธ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางจินตนา พลขันธ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวสาวิตรี อุปชา)
นิติกรปฏิบัติการ
(นางสาวสาวิตรี อุปชา)
นิติกรปฏิบัติการ
(นางสาวอรลักษณ หงษ์คำมี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางสาวอรลักษณ หงษ์คำมี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(จ.ส.ท.สมเกียรติ นินธิราช)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(จ.ส.ท.สมเกียรติ นินธิราช)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นายเอกไชย วงศ์พรหมศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นายเอกไชย วงศ์พรหมศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นายณัฐพล ชาติสุข)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
(นายณัฐพล ชาติสุข)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
(นายธนพงษ์ พจนิตย์)
พนักงานขับรถดับเพลิง
(นายธนพงษ์ พจนิตย์)
พนักงานขับรถดับเพลิง
(นายคมสัน พลขันธ์)
พนักงานดับเพลิง
(นายคมสัน พลขันธ์)
พนักงานดับเพลิง
(นายสุรศักดิ์ ชินหงส์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสุรศักดิ์ ชินหงส์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายพรชัย ณ ลำปาง)
พนักงานดับเพลิง
(นายพรชัย ณ ลำปาง)
พนักงานดับเพลิง
(นายบุญรัตน์ ผูกธรรม)
คนสวน
(นายบุญรัตน์ ผูกธรรม)
คนสวน

ยาม

ยาม
account_box กองคลัง
(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางอรุณี ผ่องแผ้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางอรุณี ผ่องแผ้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวลักขณา สุขานนท์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(นางสาวลักขณา สุขานนท์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(จ่าสิบเอกวีรยุทธ โยปัดทุม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(จ่าสิบเอกวีรยุทธ โยปัดทุม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางสาวนิตยา ธิราชรักษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวนิตยา ธิราชรักษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวอำภา ตั้งเทียน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวอำภา ตั้งเทียน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเพียงใจ ป่าหวาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเพียงใจ ป่าหวาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองช่าง
(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายธงชัย พรหมพินิจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายธงชัย พรหมพินิจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายอาณัติ มณีพราว)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
(นายอาณัติ มณีพราว)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
(นายวราวุฒิ ดวงโทโคตร์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายวราวุฒิ ดวงโทโคตร์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
account_box กองการศึกษาฯ
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
( สิบเอกปติญพงศ์ อำนวย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
( สิบเอกปติญพงศ์ อำนวย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวรัชดา ศรีแก่บ้าน )
ครู ชำนาญการ
(นางสาวรัชดา ศรีแก่บ้าน )
ครู ชำนาญการ
(นางสาวรัตนาภรณ์ พรมวงษ์ )
ครู ชำนาญการ
(นางสาวรัตนาภรณ์ พรมวงษ์ )
ครู ชำนาญการ
(นางณะริน ณ ลำปาง)
ครู
(นางณะริน ณ ลำปาง)
ครู
(นางสาวจีระพร นวลขาว)
ครู
(นางสาวจีระพร นวลขาว)
ครู
(นางสาวปัทธรรมมา เชียงชุม)
ครู
(นางสาวปัทธรรมมา เชียงชุม)
ครู
(นางสาวกชนนท์ พลรักษา)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวกชนนท์ พลรักษา)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวชัชฎา สิมะเดชาชาติ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวชัชฎา สิมะเดชาชาติ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเตือนจิตร พลขันธ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเตือนจิตร พลขันธ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวยลดา คำภูนิจ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวยลดา คำภูนิจ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจันทรา ชูรัตน์)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจันทรา ชูรัตน์)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวกัณนิตา พาเวส)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวกัณนิตา พาเวส)
ผู้ดูแลเด็ก
account_box สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวเกตุวดี เจือจันทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(นางสาวเกตุวดี เจือจันทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
(นางสาวกีลติกา นามบุตร)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาวกีลติกา นามบุตร)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาวสุพัตรา วิภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นางสาวสุพัตรา วิภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(นางสาวนิตยา นำสุย)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
(นางสาวนิตยา นำสุย)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน