info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
การรับชำระภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
การเก็บ การขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน