info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
account_box สำนักปลัด

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวรัศมี แสนสุด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวรัศมี แสนสุด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางจินตนา พลขันธ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางจินตนา พลขันธ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวสาวิตรี อุปชา)
นิติกรปฏิบัติการ
(นางสาวสาวิตรี อุปชา)
นิติกรปฏิบัติการ
(นางสาวอรลักษณ หงษ์คำมี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางสาวอรลักษณ หงษ์คำมี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(จ.ส.ท.สมเกียรติ นินธิราช)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(จ.ส.ท.สมเกียรติ นินธิราช)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นายเอกไชย วงศ์พรหมศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นายเอกไชย วงศ์พรหมศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นายณัฐพล ชาติสุข)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
(นายณัฐพล ชาติสุข)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
(นายธนพงษ์ พจนิตย์)
พนักงานขับรถดับเพลิง
(นายธนพงษ์ พจนิตย์)
พนักงานขับรถดับเพลิง
(นายคมสัน พลขันธ์)
พนักงานดับเพลิง
(นายคมสัน พลขันธ์)
พนักงานดับเพลิง
(นายสุรศักดิ์ ชินหงส์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสุรศักดิ์ ชินหงส์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายพรชัย ณ ลำปาง)
พนักงานดับเพลิง
(นายพรชัย ณ ลำปาง)
พนักงานดับเพลิง
(นายบุญรัตน์ ผูกธรรม)
คนสวน
(นายบุญรัตน์ ผูกธรรม)
คนสวน

ยาม

ยาม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน