ยินดีต้อนรับสู่ระบบจัดการเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราพัฒนาระบบให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
group ฝ่ายสภา

(นายสมพิศ สมใจ)
ประธานสภา อบต.หนองแปน
(นายสมพิศ สมใจ)
ประธานสภา อบต.หนองแปน
(นายมนัส ไชยสีดา)
รองประธานสภา อบต.หนองแปน
(นายมนัส ไชยสีดา)
รองประธานสภา อบต.หนองแปน
(นายเดชา สมสายผล)
เลขานุการสภา อบต.หนองแปน
(นายเดชา สมสายผล)
เลขานุการสภา อบต.หนองแปน
(นายกฤษดา เอกวิเศษ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
(นายกฤษดา เอกวิเศษ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
(นายสุขสันต์ อวนป้อง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
(นายสุขสันต์ อวนป้อง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
(นายขวัญชัย อินธิแสน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(นายขวัญชัย อินธิแสน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(นายประครอง แดงโชติ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(นายประครอง แดงโชติ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(นางพรรณี โนนชัยยา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
(นางพรรณี โนนชัยยา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
(นายโพธิ์ทอง แหวนนิน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
(นายโพธิ์ทอง แหวนนิน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
(นายถาวร จันทร์อ่อน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นายถาวร จันทร์อ่อน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นายไพบูลย์ ศิริ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นายไพบูลย์ ศิริ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นางจันดา ขันธ์พัฒน์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
(นางจันดา ขันธ์พัฒน์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
(นายก้าน จอดนอก)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
(นายก้าน จอดนอก)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
(นายธนกร ประจงจิตร์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายธนกร ประจงจิตร์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายหนูลับ จันคำภา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายหนูลับ จันคำภา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายบัวพา บุราโส)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายบัวพา บุราโส)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายประมวล ภู่ยิ้ม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายประมวล ภู่ยิ้ม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายสมพร พัฒนา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายสมพร พัฒนา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายเหรียญชัย โยธินา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายเหรียญชัย โยธินา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายวินัย ป่ารันทม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายวินัย ป่ารันทม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายสดใส เส็งนา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายสดใส เส็งนา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร