ยินดีต้อนรับสู่ระบบจัดการเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราพัฒนาระบบให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
account_box กองคลัง

(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางอรุณี ผ่องแผ้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางอรุณี ผ่องแผ้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวลักขณา สุขานนท์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(นางสาวลักขณา สุขานนท์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(จ่าสิบเอกวีรยุทธ โยปัดทุม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(จ่าสิบเอกวีรยุทธ โยปัดทุม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นายวินิจ ประดา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นายวินิจ ประดา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวนิตยา ธิราชรักษ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวนิตยา ธิราชรักษ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวอำภา ตั้งเทียน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(นางสาวอำภา ตั้งเทียน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร