info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
account_box กองคลัง

(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางอรุณี ผ่องแผ้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางอรุณี ผ่องแผ้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวลักขณา สุขานนท์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(นางสาวลักขณา สุขานนท์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(จ่าสิบเอกวีรยุทธ โยปัดทุม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(จ่าสิบเอกวีรยุทธ โยปัดทุม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางสาวนิตยา ธิราชรักษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวนิตยา ธิราชรักษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวอำภา ตั้งเทียน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวอำภา ตั้งเทียน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเพียงใจ ป่าหวาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเพียงใจ ป่าหวาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน