info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
account_box กองช่าง

(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายธงชัย พรหมพินิจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายธงชัย พรหมพินิจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายอาณัติ มณีพราว)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
(นายอาณัติ มณีพราว)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
(นายวราวุฒิ ดวงโทโคตร์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายวราวุฒิ ดวงโทโคตร์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน