messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
รายละเอียด : วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองแปน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ทั้งนี้เพื่อได้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อน้อมสำนึกและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กรพบปะแลกเปลี่ยน แจ้งข้อราชการ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน