messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อในชุมชน ประจำปี 2566[21 มิถุนายน 2566]
กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ [28 พฤษภาคม 2566]
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและองค์กรเครือข่ายคนพิการจังหวัดสกลนคร" กิจกรรมที่2 ส่งเสริมศักยภาพอาชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [12 พฤษภาคม 2566]
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยปี 2566 บ้านนางสาวสมร บุญมีทอง ม.3 ตำบลหนองแปน[25 เมษายน 2566]
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน. สตรีที่สนใจ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแปน[30 มีนาคม 2566]
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566[27 มีนาคม 2566]
โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2565 [17 มีนาคม 2566]
ร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสกลนคร[24 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร"การแปรรูปเนื้อสัตว์" [22 กุมภาพันธ์ 2566]
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ITA 2023[12 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 - 40 (ทั้งหมด 100 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน