messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “ร่วมใจพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน” ปีงบประมาณ ๒๕๖๔[25 สิงหาคม 2564]
การจัดให้มีอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกกำลังกาย[17 สิงหาคม 2564]
กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่12 สิงหาคม 2564[12 สิงหาคม 2564]
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรัสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10[25 พฤษภาคม 2564]
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564[7 เมษายน 2564]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตืงานของบุคลากร "การบันทึกบัญชี สำหรับปีงบประมาณ 2564 [7 เมษายน 2564]
โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [30 มีนาคม 2564]
กิจกรรมประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแปน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564[25 มีนาคม 2564]
กิจกรรมประกาศเจตนารมย์สร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่ทุุจริต[15 มีนาคม 2564]
กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานโดยไม่ทุจริต ในการประชุมพนักงาน วันที่ 15 มีนาคม 2564[15 มีนาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 61 - 70 (ทั้งหมด 100 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน