ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 7 เส้นสวนยางนาย ธนพงษ์ พจนิตย์ - สวนยางนายสวัส ดีพลโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง