ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 129 คน )
เพศ
ชาย
49.11%
หญิง
50.89%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
25.82%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
23.63%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
25.27%
อื่นๆ
25.27%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
18.32%
พอใจมาก
19.80%
ปานกลาง
20.30%
พอใจน้อย
22.28%
พอใจน้อยที่สุด
19.31%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
21.13%
พอใจมาก
17.53%
ปานกลาง
20.10%
พอใจน้อย
19.59%
พอใจน้อยที่สุด
21.65%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
21.74%
พอใจมาก
24.64%
ปานกลาง
19.57%
พอใจน้อย
17.39%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
20.77%
พอใจมาก
17.69%
ปานกลาง
19.23%
พอใจน้อย
20.77%
พอใจน้อยที่สุด
21.54%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
19.83%
พอใจมาก
22.41%
ปานกลาง
21.55%
พอใจน้อย
18.10%
พอใจน้อยที่สุด
18.10%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
19.13%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
23.48%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
17.39%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
21.57%
พอใจมาก
19.61%
ปานกลาง
20.59%
พอใจน้อย
21.57%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
ข้อเสนอแนะ