ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง