ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์กู้ชีพฯหมายเลข ทะเบียน (บท-4529) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง