ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และชุดตรวจ โควิด 19 Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง