ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแปนน้อย หมู่ที่ 10 เส้นบ้านหนองแปนหมู่ 10 - บ้านคำเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง