ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปรกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง