ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 เส้นข้างบ้านนางสาวณัฐนิชา พลขวา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง