ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านนาสีนวลหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง