ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง