ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง