องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
folder โครงสร้างส่วนราชการ
find_in_page โครงสร้างอบต.หนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview515
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview546

account_box ฝ่ายบริหาร
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
โทร : 081-2534020
(นายนิพนธ์ ตะติยรัตน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
โทร : 0860324555
(นายเจียม ทีดงเย็น)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
โทร : 082-852-6504
(นายสมพิศ สมใจ)
เลขานุการนายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-087-8497
account_box ฝ่ายสภา
นายสดใส เส็งนา
ประธานสภา อบต.หนองแปน
โทร : 088-7977745
นายโพธิ์ทอง แหวนนิน
รองประธานสภา อบต.หนองแปน
โทร : 088-5383550
นายไพบูลย์ ศิริ
เลขานุการสภา อบต.หนองแปน
โทร : 086-4137735
นายปัญญา พงศักดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 093-4829855
นายบุญเลิศ วิเศษพิริยะกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 065-0286794
นายสุภาพร ทองใบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 098-1698288
นายสำนาน ไชโสเสาร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 080-7569610
นายสันติ บุบผา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 061-6548534
นายพรมลีจันทร์ โคตรแดง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 065-3082171
นายสรวิชญ์ ทองศิริ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 098-6864413
นายเชาวฤทธิ์ พลรักษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 065-3429504
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.หนองแปน
โทร : 081-7083742
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผอ.กองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
โทร : 065-3466698
(นางสาวรัศมี แสนสุด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-3537360
นายประยูร บัวช่วย
ปลัดอบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0817083742
นายสุรดิส ร่าเริง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0822379020
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวนิตยา นำสุย
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
โทร : 098-2180258
นางสาวนิตยา นำสุย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร : 098-2180258
account_box สำนักปลัด
(นางสาวรัศมี แสนสุด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-3537360
นางสาวรัศมี แสนสุด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 093-3537360
(นางจินตนา พลขันธ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0879522668
นางสาวพรชิตา ใจทอง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 066-1499897
(นางสาวกัญญาภัค ร่าเริง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0982364746
ว่าง
นิติกร ชำนาญการ
(นางสาวอรลักษณ หงษ์คำมี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0934265955
สิบเอกสุทิน ลาภมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0969404597
นายวิเชียร เรืองจิตร
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0934512430
(นายณัฐพล ชาติสุข)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
โทร : 0801998705
(นายธนพงษ์ พจนิตย์)
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 0925472704
(นายคมสัน พลขันธ์)
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0916892270
นางสาวอุไรรัตน์ โอวรรณประเภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0924107953
นายธีรวัฒน์ พิมประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0621686443
(นายพรชัย ณ ลำปาง)
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0828634852
(นายบุญรัตน์ ผูกธรรม)
คนสวน
โทร : 0825833927
(นายคำปิว คำแนบ)
ยาม
โทร : 0844468640
นางสาวจิตวรรณ พิมประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
โทร : 0901956559
นางสาวณัฐนิชา พลขวา
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
โทร : 0878522928
นางสาวสุพรรณิกา รัตนไพร
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
โทร : 0647867192
นายชัยพิชิต สมใจ
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
โทร : 0935639972
account_box กองคลัง
นายประยูร บัวช่วย
ปลัดอบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-7083742
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวลักขณา สุขานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 083-3485290
จ่าสิบเอกวีรยุทธ โยปัดทุม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 086-2700156
นายภัทรพล ศรีจำพลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 064-8578811
จ่าสิบเอกทองใส ศรีสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 083-6976417
นางสาวนิตยา ธิราชรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 087-8659620
นางสาวณัฐชุตา แก้วปราณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 062-5400832
นางสาวเพียงใจ ป่าหวาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 084-8816338
นางสาวนารินทร์ เดชการ
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
โทร : 061-0495850
account_box กองช่าง
นางกฤษณา กลิ่นลำดวน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
โทร : 0653466698
จ่าสิบโทสมเกียรติ นนธิราช
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 065-4261775
(ว่าง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายจตุพล โยธา
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
โทร : 063-6212986
นายอรรถสิทธิ์ ทีฆะพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 098-3358123
นายอนุชา คณะวาปี
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
โทร : 098-2137804
account_box กองสวัสดิการและสังคม
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 065-3466698
(นางสาวกีลติกา นามบุตร)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทร : 064-5576031
(นางสาวสุพัตรา วิภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 084-0915036
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุรดิส ร่าเริง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0822379020
(นางเบญจวรรณ พุทธแล่ม)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0864879583
(นางสาวรัชดา ศรีแก่บ้าน)
ครู คศ.3
โทร : 0833263819
(นางสาวรัตนาภรณ์ พรมวงษ์)
ครู คศ.3
โทร : 0856070803
(นางณะริน ณ ลำปาง)
ครู คศ.2
โทร : 0895777121
(นางสาวปัทธรรมา เชียงชุม)
ครู คศ.1
โทร : 0800076162
(นางสาวจีระพร นวลขาว)
ครู คศ.1
โทร : 0983722247
(นางสาวกชนนท์ พลรักษา)
ครู คศ.1
โทร : 0847533551
นางสาวสุจิตตรา ทำสุนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0653199128
นางสาวเตือนจิตร พลขันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0800725943
นางสาวชัชฎา สิมะเดชาชาติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0864549815
นางสาวยลดา คำภูนิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0611171971
นางสาววัลภา เชื้อแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0969211381
นางสาวกัณนิตา พาเวส
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0934367378
นางสาวจันทรา ชูรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0892338813
นางสาวบัวแพ ศิริสุข
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0830786282
นางสาวมุธิตา วะหาโล
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0800598839
นางสาววัชรีพร สิทธิบุ่น
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0621737675
นางสาวชุติมา เมืองแทน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0611655261
นางสาวลัดดาว ชื่นบาน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0908533038


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน