องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
folder โครงสร้างส่วนราชการ
find_in_page โครงสร้างอบต.หนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview408
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview479

account_box ฝ่ายบริหาร
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
โทร : 081-2534020
(นายนิพนธ์ ตะติยรัตน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
โทร : 0860324555
(นายเจียม ทีดงเย็น)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
โทร : 082-852-6504
(นายสมพิศ สมใจ)
เลขานุการนายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-087-8497
account_box ฝ่ายสภา
นายสดใส เส็งนา
ประธานสภา อบต.หนองแปน
โทร : 088-7977745
นายโพธิ์ทอง แหวนนิน
รองประธานสภา อบต.หนองแปน
โทร : 088-5383550
นายไพบูลย์ ศิริ
เลขานุการสภา อบต.หนองแปน
โทร : 086-4137735
นายปัญญา พงศักดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 093-4829855
นายบุญเลิศ วิเศษพิริยะกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 065-0286794
นายสุภาพร ทองใบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 098-1698288
นายสำนาน ไชโสเสาร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 080-7569610
นายสันติ บุบผา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 061-6548534
นายพรมลีจันทร์ โคตรแดง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 065-3082171
นายสรวิชญ์ ทองศิริ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 098-6864413
นายเชาวฤทธิ์ พลรักษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 065-3429504
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.หนองแปน
โทร : 081-7083742
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผอ.กองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
โทร : 065-3466698
(นางสาวรัศมี แสนสุด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-3537360
(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0616523497

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวนิตยา นำสุย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 098-2180258
account_box สำนักปลัด
(นางสาวรัศมี แสนสุด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-3537360
นางสาวรัศมี แสนสุด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 093-3537360
(นางสาวสุภารัตน์ ศิริบุตร)
นิติกร ชำนาญการ
(นางจินตนา พลขันธ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวอรลักษณ หงษ์คำมี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางสาวกัญญาภัค ร่าเริง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สิบเอกสุทิน ลาภมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายณัฐพล ชาติสุข)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
(นายธนพงษ์ พจนิตย์)
พนักงานขับรถดับเพลิง
(นายคมสัน พลขันธ์)
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
(นายพรชัย ณ ลำปาง)
พนักงานดับเพลิง
(นายบุญรัตน์ ผูกธรรม)
คนสวน
(นายคำปิว คำแนบ)
ยาม
นางสาวอุไรรัตน์ โอวรรณประเภา
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
นางสาวจิตวรรณ พิมประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
นางสาวณัฐนิชา พลขวา
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
account_box กองคลัง
นางวัชราภรณ์ คำควร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 061-6523497
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวลักขณา สุขานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
จ่าสิบเอกวีรยุทธ โยปัดทุม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายภัทรพล ศรีจำพลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
จ่าสิบเอกทองใส ศรีสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนิตยา ธิราชรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเพียงใจ ป่าหวาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองช่าง
นางกฤษณา กลิ่นลำดวน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
โทร : 0653466698
นายธงชัย พรหมพินิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายจตุพล โยธา
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอนุชา คณะวาปี
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
account_box กองสวัสดิการและสังคม
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 065-3466698
(นางสาวกีลติกา นามบุตร)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
(นางสาวสุพัตรา วิภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางเบญจวรรณ พุทธแล่ม)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวรัชดา ศรีแก่บ้าน)
ครู คศ.2
(นางสาวรัตนาภรณ์ พรมวงษ์)
ครู คศ.2
(นางณะริน ณ ลำปาง)
ครู คศ.2
(นางสาวปัทธรรมา เชียงชุม)
ครู คศ.1
(นางสาวจีระพร นวลขาว)
ครู คศ.1
(นางสาวกชนนท์ พลรักษา)
ครู คศ.1
นางสาวเตือนจิตร พลขันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชัชฎา สิมะเดชาชาติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยลดา คำภูนิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววัลภา เชื้อแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกัณนิตา พาเวส
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทรา ชูรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบัวแพ ศิริสุข
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมุธิตา วะหาโล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุจิตตรา ทำสุนา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววัชรีพร สิทธิบุ่น
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชุติมา เมืองแทน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลัดดาว ชื่นบาน
ผู้ดูแลเด็ก


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน