องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ประจำ อบต.หนองแปน
folder ประกาศ / คำสั่ง
folder ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 57
folder โครงสร้างส่วนราชการ
insert_drive_file โครงสร้างอบต.หนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview214
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview303

account_box ฝ่ายบริหาร
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
โทร : 081-2534020
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
โทร : 081-2534020
(นายนิพนธ์ ตะติยรัตน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
โทร : 0860324555
(นายนิพนธ์ ตะติยรัตน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
โทร : 0860324555
(นายเจียม ทีดงเย็น)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
โทร : 082-852-6504
(นายเจียม ทีดงเย็น)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
โทร : 082-852-6504
(นายสมพิศ สมใจ)
เลขานุการนายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-087-8497
(นายสมพิศ สมใจ)
เลขานุการนายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-087-8497
account_box ฝ่ายสภา
(นายสดใส เส็งนา)
ประธานสภา อบต.หนองแปน
โทร : 088-7977745
(นายสดใส เส็งนา)
ประธานสภา อบต.หนองแปน
โทร : 088-7977745
(นายโพธิ์ทอง แหวนนิน)
รองประธานสภา อบต.หนองแปน
โทร : 088-5383550
(นายโพธิ์ทอง แหวนนิน)
รองประธานสภา อบต.หนองแปน
โทร : 088-5383550
(นายไพบูลย์ ศิริ)
เลขานุการสภา อบต.หนองแปน
โทร : 086-4137735
(นายไพบูลย์ ศิริ)
เลขานุการสภา อบต.หนองแปน
โทร : 086-4137735
(นายหนูเลง บุราณสาร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 065-6629318
(นายหนูเลง บุราณสาร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 065-6629318
นายบุญเลิศ วิเศษพิริยะกุล)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 065-0286794
นายบุญเลิศ วิเศษพิริยะกุล)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 065-0286794
(นายสุภาพร ทองใบ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 098-1698288
(นายสุภาพร ทองใบ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 098-1698288
(นายโพธิ์ทอง แหวนนิน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
(นายโพธิ์ทอง แหวนนิน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
(นายไพบูลย์ ศิริ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 086-4137735
(นายไพบูลย์ ศิริ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 086-4137735
(นายสำนาน ไชโสเสาร์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 080-7569610
(นายสำนาน ไชโสเสาร์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 080-7569610
(นายสันติ บุบผา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 061-6548534
(นายสันติ บุบผา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 061-6548534
(นายพรมลีจันทร์ โคตรแดง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 065-3082171
(นายพรมลีจันทร์ โคตรแดง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 065-3082171
(นายสรวิชญ์ ทองศิริ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 098-6864413
(นายสรวิชญ์ ทองศิริ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 098-6864413
(นายเชาวฤทธิ์ พลรักษา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 065-3429504
(นายเชาวฤทธิ์ พลรักษา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 065-3429504
(นายสดใส เส็งนา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 088-7977745
(นายสดใส เส็งนา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 088-7977745
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.
โทร : 091-8630105
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.
โทร : 091-8630105
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวนิตยา นำสุย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวนิตยา นำสุย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
account_box สำนักปลัด
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผู้อำนวยการกองสว้สดิการฯ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผู้อำนวยการกองสว้สดิการฯ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวสุภารัตน์ ศิริบุตร)
นิติกร ชำนาญการ
(นางสาวสุภารัตน์ ศิริบุตร)
นิติกร ชำนาญการ
(นางจินตนา พลขันธ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางจินตนา พลขันธ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวอรลักษณ หงษ์คำมี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางสาวอรลักษณ หงษ์คำมี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางสาวกัญญาภัค ร่าเริง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(นางสาวกัญญาภัค ร่าเริง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(นายเอกไชย วงศ์พรหมศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายเอกไชย วงศ์พรหมศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายณัฐพล ชาติสุข)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
(นายณัฐพล ชาติสุข)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
(นายธนพงษ์ พจนิตย์)
พนักงานขับรถดับเพลิง
(นายธนพงษ์ พจนิตย์)
พนักงานขับรถดับเพลิง
(นายคมสัน พลขันธ์)
พนักงานดับเพลิง
(นายคมสัน พลขันธ์)
พนักงานดับเพลิง
(นายสุรศักดิ์ ชินหงส์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสุรศักดิ์ ชินหงส์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายพรชัย ณ ลำปาง)
พนักงานดับเพลิง
(นายพรชัย ณ ลำปาง)
พนักงานดับเพลิง
(นายบุญรัตน์ ผูกธรรม)
คนสวน
(นายบุญรัตน์ ผูกธรรม)
คนสวน
(นายคำปิว คำแนบ)
ยาม
(นายคำปิว คำแนบ)
ยาม
นางสาวอุไรรัตน์ โอวรรณประเภา
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
นางสาวอุไรรัตน์ โอวรรณประเภา
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
นางสาวจิตวรรณ พิมประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
นางสาวจิตวรรณ พิมประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
นางสาวธัญรดา บุญเฮ้า
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
นางสาวธัญรดา บุญเฮ้า
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
นางสาวณัฐนิชา พลขวา
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
นางสาวณัฐนิชา พลขวา
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
account_box กองคลัง
(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางอรุณี ผ่องแผ้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางอรุณี ผ่องแผ้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวลักขณา สุขานนท์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(นางสาวลักขณา สุขานนท์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(จ่าสิบเอกวีรยุทธ โยปัดทุม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(จ่าสิบเอกวีรยุทธ โยปัดทุม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายภัทรพล ศรีจำพลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายภัทรพล ศรีจำพลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
จ่าสิบเอกทองใส ศรีสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จ่าสิบเอกทองใส ศรีสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวนิตยา ธิราชรักษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวนิตยา ธิราชรักษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวอำภา ตั้งเทียน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวอำภา ตั้งเทียน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเพียงใจ ป่าหวาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเพียงใจ ป่าหวาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองช่าง
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายธงชัย พรหมพินิจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายธงชัย พรหมพินิจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายอาณัติ มณีพราว)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
(นายอาณัติ มณีพราว)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
(นายวราวุฒิ ดวงโทโคตร์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายวราวุฒิ ดวงโทโคตร์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายจตุพล โยธา
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
นายจตุพล โยธา
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
account_box กองสวัสดิการและสังคม
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางสาวกีลติกา นามบุตร)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
(นางสาวกีลติกา นามบุตร)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
(นางสาวสุพัตรา วิภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวสุพัตรา วิภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวณัฐมน ประพุทธา)
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
(นางสาวณัฐมน ประพุทธา)
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางเบญจวรรณ พุทธแล่ม)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางเบญจวรรณ พุทธแล่ม)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวรัชดา ศรีแก่บ้าน)
ครู คศ.2
(นางสาวรัชดา ศรีแก่บ้าน)
ครู คศ.2
(นางสาวรัตนาภรณ์ พรมวงษ์)
ครู คศ.2
(นางสาวรัตนาภรณ์ พรมวงษ์)
ครู คศ.2
(นางณะริน ณ ลำปาง)
ครู คศ.2
(นางณะริน ณ ลำปาง)
ครู คศ.2
(นางสาวปัทธรรมา เชียงชุม)
ครู คศ.1
(นางสาวปัทธรรมา เชียงชุม)
ครู คศ.1
(นางสาวจีระพร นวลขาว)
ครู คศ.1
(นางสาวจีระพร นวลขาว)
ครู คศ.1
(นางสาวกชนนท์ พลรักษา)
ครู คศ.1
(นางสาวกชนนท์ พลรักษา)
ครู คศ.1
นางสาวเตือนจิตร พลขันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเตือนจิตร พลขันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชัชฎา สิมะเดชาชาติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชัชฎา สิมะเดชาชาติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยลดา คำภูนิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยลดา คำภูนิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววัลภา เชื้อแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววัลภา เชื้อแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกัณนิตา พาเวส
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกัณนิตา พาเวส
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทรา ชูรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทรา ชูรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบัวแพ ศิริสุข
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบัวแพ ศิริสุข
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมุธิตา วะหาโล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมุธิตา วะหาโล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุจิตตรา ทำสุนา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุจิตตรา ทำสุนา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววัชรีพร สิทธิบุ่น
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววัชรีพร สิทธิบุ่น
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชุติมา เมืองแทน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชุติมา เมืองแทน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลัดดาว ชื่นบาน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลัดดาว ชื่นบาน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธดาภรณ์ พลขันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธดาภรณ์ พลขันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-2534020
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-2534020
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ อบต.หนองแปน
public กรอกข้อมูลจองคิว
public จองคิว online
แผนการจัดการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-(COVID-19)ระลอกใหม่
แผนแม่บทสารสนเทศ-(IT-Master-Plan)
folder แผนแม่บทสารสนเทศ-(IT-Master-Plan)