messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุรดิส ร่าเริง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0822379020
(นางเบ็ญจวรรณ พุทธแล่ม)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0636134169
(นางสาวรัชดา ศรีแก่บ้าน)
ครู คศ.3
โทร : 0833263819
(นางสาวรัตนาภรณ์ พรมวงษ์)
ครู คศ.3
โทร : 0856070803
(นางณะริน ณ ลำปาง)
ครู คศ.2
โทร : 0895777121
(นางสาวปัทธรรมา เชียงชุม)
ครู คศ.1
โทร : 0800076162
(นางสาวจีระพร นวลขาว)
ครู คศ.1
โทร : 0983722247
(นางสาวกชนนท์ พลรักษา)
ครู คศ.1
โทร : 0847533551
นางสาวสุจิตตรา ทำสุนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0653199128
นางสาวเตือนจิตร พลขันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0800725943
นางสาวชัชฎา สิมะเดชาชาติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0864549815
นางสาวยลดา คำภูนิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0611171971
นางสาววัลภา เชื้อแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0969211381
นางสาวกัณนิตา พาเวส
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0934367378
นางสาวจันทรา ชูรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0892338813
นางสาวบัวแพ ศิริสุข
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0830786282
นางสาวมุธิตา วะหาโล
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0800598839
นางสาววัชรีพร สิทธิบุ่น
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0621737675
นางสาวชุติมา เมืองแทน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0611655261
นางสาวลัดดาว ชื่นบาน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0908533038

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน