องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ประจำ อบต.หนองแปน
folder ประกาศ / คำสั่ง
folder ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 100
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) หมู่ที่ 7-11 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) หมู่ที่ 1-6 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) หมู่ที่ 7-11 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
photo กฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ตั้งแต่วันที่ 2-17 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอเ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.หนองแปน เรื่อง บัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนามที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ อบต.หนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
photo ภาพกิจกรรมการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.หนองแปน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
photo มาตรการการจัการขยะในช่วงสภานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file รายงานการใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรมรายไตรมาสของกองทุนสุขภาพตำบลหนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายลุกล้ำที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประกาศ แบต.หนองแปน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.หนองแปน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินซึ่งเอกสารสิทธิประเภท poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.หนองแปน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงดำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
photo ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.หนองแปน เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
1 - 20 (ทั้งหมด 75 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-2534020
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-2534020
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ อบต.หนองแปน
public กรอกข้อมูลจองคิว
public จองคิว online
แผนการจัดการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-(COVID-19)ระลอกใหม่
แผนแม่บทสารสนเทศ-(IT-Master-Plan)
folder แผนแม่บทสารสนเทศ-(IT-Master-Plan)