messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายประยูร บัวช่วย
ปลัด อบต.หนองแปน
โทร : 081-7083742
นายประยูร บัวช่วย
ปลัดอบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0817083742
นางกฤษณา กลิ่นลำดวน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 065-4366698
นางกฤษณา กลิ่นลำดวน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 065-3466698
นายสุรดิส ร่าเริง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0822379020
นางสาวรัศมี แสนสุด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-3537360
นางสาวรัศมี แสนสุด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 093-3537360

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน