องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.หนองแปน
โทร : 081-7083742
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผอ.กองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
โทร : 065-3466698
(นางสาวรัศมี แสนสุด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-3537360
(นางวัชราภรณ์ คำควร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0616523497

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน