องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 104
account_box ฝ่ายสภา
(นายสมพิศ สมใจ)
ประธานสภา อบต.หนองแปน
(นายสมพิศ สมใจ)
ประธานสภา อบต.หนองแปน
(นายมนัส ไชยสีดา)
รองประธานสภา อบต.หนองแปน
(นายมนัส ไชยสีดา)
รองประธานสภา อบต.หนองแปน
(นายเดชา สมสายผล)
เลขานุการสภา อบต.หนองแปน
(นายเดชา สมสายผล)
เลขานุการสภา อบต.หนองแปน
(นายกฤษดา เอกวิเศษ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
(นายกฤษดา เอกวิเศษ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
(นายสุขสันต์ อวนป้อง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
(นายสุขสันต์ อวนป้อง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
(นายขวัญชัย อินธิแสน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(นายขวัญชัย อินธิแสน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(นายประครอง แดงโชติ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(นายประครอง แดงโชติ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(นางพรรณี โนนชัยยา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
(นางพรรณี โนนชัยยา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
(นายโพธิ์ทอง แหวนนิน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
(นายโพธิ์ทอง แหวนนิน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
(นายถาวร จันทร์อ่อน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นายถาวร จันทร์อ่อน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นายไพบูลย์ ศิริ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นายไพบูลย์ ศิริ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
(นางจันดา ขันธ์พัฒน์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
(นางจันดา ขันธ์พัฒน์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
(นายธนกร ประจงจิตร์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายธนกร ประจงจิตร์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายหนูลับ จันคำภา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายหนูลับ จันคำภา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
(นายบัวพา บุราโส)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายบัวพา บุราโส)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายประมวล ภู่ยิ้ม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายประมวล ภู่ยิ้ม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
(นายสมพร พัฒนา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายสมพร พัฒนา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายเหรียญชัย โยธินา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายเหรียญชัย โยธินา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
(นายวินัย ป่ารันทม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายวินัย ป่ารันทม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายสดใส เส็งนา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
(นายสดใส เส็งนา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 091-3414157
(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 091-3414157
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ อบต.หนองแปน
public กรอกข้อมูลจองคิว
public จองคิว online
แผนการจัดการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-(COVID-19)ระลอกใหม่