องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
account_box กองคลัง
นางวัชราภรณ์ คำควร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 061-6523497
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวลักขณา สุขานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
จ่าสิบเอกวีรยุทธ โยปัดทุม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายภัทรพล ศรีจำพลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
จ่าสิบเอกทองใส ศรีสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนิตยา ธิราชรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเพียงใจ ป่าหวาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน