messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
account_box สำนักปลัด
นางสาวรัศมี แสนสุด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-3537360
นางสาวรัศมี แสนสุด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 093-3537360
นางจินตนา พลขันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0879522668
นางสาวกัญญาภัค ร่าเริง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร : 0982364746
นางสาวพรชิตา ใจทอง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 066-1499897
ว่าง
นิติกร ชำนาญการ
นางสาวอรลักษณ หงษ์คำมี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0934265955
สิบเอกสุทิน ลาภมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0969404597
นายชัยพิชิต สมใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
โทร : 093--5639972
นายวิเชียร เรืองจิตร
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0934512430
นายธนพงษ์ พจนิตย์
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 0925472704
นายคมสัน พลขันธ์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0916892270
นางสาวอุไรรัตน์ โอวรรณประเภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0924107953
นายประสิทธ์ ยะตะโคตร
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 096-9500877
นายพรชัย ณ ลำปาง
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0828634852
นายบุญรัตน์ ผูกธรรม
คนสวน
โทร : 0825833927
นายคำปิว คำแนบ
ยาม
โทร : 0844468640
นางสาวจิตวรรณ พิมประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
โทร : 0901956559
นางสาวณัฐนิชา พลขวา
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
โทร : 0878522928
นางสาวสุพรรณิกา รัตนไพร
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
โทร : 0647867192

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน