องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
account_box สำนักปลัด
(นางสาวรัศมี แสนสุด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-3537360
นางสาวรัศมี แสนสุด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 093-3537360
(นางจินตนา พลขันธ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0879522668
นางสาวพรชิตา ใจทอง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 066-1499897
(นางสาวกัญญาภัค ร่าเริง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0982364746
ว่าง
นิติกร ชำนาญการ
(นางสาวอรลักษณ หงษ์คำมี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0934265955
สิบเอกสุทิน ลาภมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0969404597
นายวิเชียร เรืองจิตร
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0934512430
(นายณัฐพล ชาติสุข)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
โทร : 0801998705
(นายธนพงษ์ พจนิตย์)
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 0925472704
(นายคมสัน พลขันธ์)
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0916892270
นางสาวอุไรรัตน์ โอวรรณประเภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0924107953
นายธีรวัฒน์ พิมประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0621686443
(นายพรชัย ณ ลำปาง)
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0828634852
(นายบุญรัตน์ ผูกธรรม)
คนสวน
โทร : 0825833927
(นายคำปิว คำแนบ)
ยาม
โทร : 0844468640
นางสาวจิตวรรณ พิมประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
โทร : 0901956559
นางสาวณัฐนิชา พลขวา
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
โทร : 0878522928
นางสาวสุพรรณิกา รัตนไพร
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
โทร : 0647867192
นายชัยพิชิต สมใจ
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
โทร : 0935639972


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน